Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zobacz politykę prywatności
Ciekawe oferty i ułatwienia
PLUSY PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
AAA

Reklama / Ogłoszenie
Regulamin portalu
Redakcja, 2021-09-01
Regulamin portalu 60plus.pl

1. Wstęp
1.1. Regulamin określa cel i warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego 60plus.pl (adres internetowy http://www.60plus.pl ), zwanego dalej Portalem, prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, zakres odpowiedzialności Wydawcy (Administratora)  Portalu oraz  Politykę Prywatności.
1.2. Wydawcą (Administratorem)   Portalu jest firma DKL BENEFIT Dariusz Ludwiczak z siedzibą przy ul.Niecałej 9, 60-185 Skórzewo, NIP: 7830028333,  REGON: 368183395.
1.3 Wydawca realizuje poprzez Portal prawo do znaku towarowego 60plus, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP nr R.210508, m.in. w zakresie usług pośrednictwa w organizowaniu pomocy dla osób starszych, usług informacyjnych nt. pomocy osobom starszym, publikacji tekstów i przesyłania informacji dotyczących osób 60plus.
1.4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego 60plus. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z  Portalu 60plus, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.5 Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego 60plus, w szczególności z poszczególnych usług dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego 60plus Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
1.6 Użytkownikiem Portalu Internetowego 60plus może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, osoba prawna i inna jednostka organizacyjna, która zaakceptuje regulamin Portalu. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność co czynności prawnych, w tym osoby które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat, mogą korzystać z usług Portalu za zgodą przedstawicieli ustawowych.
1.7 W ramach Portalu 60plus  Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu 60plus 
b) zamieszczać materiały w celu ich prezentowania w Portalu 60plus  w sposób opisany w niniejszym regulaminie;
c) korzystać z wyszukiwarek;
e) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług, w przypadku uruchomienia funkcji sklepu internetowego; 
1.8  Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu 60plus  odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach. W szczególności zasady umieszczania w dedykowanej wyszukiwarce i korzystania ze zgłoszonych w niej ofert i informacji określone są w dokumencie Regulamin Ofert i Informacji. Zasady umieszczania reklam na stronach Portalu określone są w dokumencie Regulamin Reklam.
1.9 Prawidłowe korzystanie z Portalu jest możliwe przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (np. Firefox, Opera, Internet Explorer, Chrome, Safari lub podobną), obsługujących Java Script. W przypadku uruchomienia przez Wydawcę ( Administratora) opcji zalogowania się Użytkownika Portalu niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba, że zaznaczono inaczej.
1.10 Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej usługi lub danego Serwisu, o których mowa w   1 pkt.8  niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu 60plus jest bezpłatne.
1.11.  Wydawca przewiduje możliwość udostępnienia użytkownikowi możliwości logowania się do indywidualnego konta użytkownika. W sytuacji, gdy usługa taka zostanie użytkownikowi udostępniona zastosowanie znajdują zapisy 1.12 i następne niniejszego Regulaminu.
1.12. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu stosownego formularza oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z potwierdzeniem rejestracji i akceptacją regulaminu następuje zawarcie umowy.
1.13. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.
1.14. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w serwisie skutkującej założeniem konta, użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu,
b) przyjmuje do wiadomości, że informacje umieszczone przez niego w serwisie są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników sieci Internet.
Powyższe nie dotycz:
- adresu e-mail
- hasła do konta,
- kodów aktywacyjnych lub innego tego typu poufnych danych,
c) udziela usługodawcy nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialne upoważnienia na rozpowszechnianie swojego wizerunku i danych w przekazywanych do serwisu materiałach. Dodatkowo użytkownik może zdecydować, czy chce, aby widoczne były jego dodatkowe dane w postaci imienia i nazwiska, wieku, numeru telefonu oraz miejscowości.
1.15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowej rejestracji konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji co najmniej imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail.
1.16. Login podany w ramach rejestracji konta nie może być obraźliwy lub wulgarny, a także nie może powodować skojarzeń z usługodawcą (np. admin_60plus).
1.17. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i edytowania za pomocą panelu użytkownika.
1.18. Konto może zostać usunięte przez administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie konta, jeżeli usługodawca stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia regulaminu,
b) użytkownik nie zalogował się ani razu przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,
c) użytkownik posiada więcej niż jedno konto- w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie konta użytkownika.

2. Cel Portalu
2.1. Celem Portalu jest ułatwianie funkcjonowania osobom od 60-go roku życia (zwane dalej osobami 60plus), poprzez wsparcie informacyjne i poradnikowe oraz ułatwianie znajdowania korzystnych dla nich ofert i informacji.
2.2 Głównym środkiem do realizacji tego celu jest umożliwienie osobom 60plus korzystanie z dostępu do ofert i informacji o charakterze ulgowym, promocyjnym lub w inny sposób dopasowanym dla tej grupy wiekowej odbiorców czy konsumentów. Oferty te dostępne są do wyszukania na Portalu poprzez dedykowaną wyszukiwarkę. Z drugiej strony poprzez Portal następuje umożliwienie dostawcom usług i towarów przekazania informacji użytkownikom Portalu na temat swoich ofert, głównie poprzez zamieszczenie ich w dedykowanej wyszukiwarce.
2.3 Portal umożliwia także dostęp do informacji o lokalnych wydarzeniach, użytecznych adresach i kontaktach oraz formach współdziałania osób 60plus.  Wydawca Portalu jest otwarty na współpracę i wymianę informacji z innymi ośrodkami promującymi aktywizację osób 60plus.
2.4 Portal służy również do publikowania przez Wydawcę artykułów, w tym porad, rekomendacji i opinii. Wydawca zakłada także umieszczanie innych form zachęcających do częstego korzystania z Portalu, w tym filmów, zdjęć, forum wymiany opinii i porad, konkursów.
2.5 Intencją Wydawcy Portalu jest kreowanie przede wszystkim pozytywnego przekazu, dobrych stron życia dla osób 60plus. W sytuacjach wymagających podjęcia decyzji co do zakresu publikacji, Wydawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia w oparciu o niniejszy Regulamin oraz biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje prawne, wartości humanistyczne lub nawiązując do norm chrześcijańskiego ładu społecznego.
2.6 Wydawca Portalu  ma prawo zamieszczania w Portalu 60plus  treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Wydawcy lub jego Partnerów. Treści reklamowe  stanowią integralną część Portalu 60plus  i prezentowanych w nim materiałów.
2. 7  Portal 60plus  zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.

3. Zasady korzystania
3.1 Korzystanie z informacji w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne, a warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim warunków i zasad.
3.2 W przypadku uruchomienia przez Wydawcę opcji zalogowania się Użytkownika Portalu, Wydawca (Administrator)  ma prawo zażądać od niego potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych osobowych. Zalogowany Użytkownik może wtedy zamieszczać na Portalu komentarze i dodawać zdjęcia oraz inne materiały.
3.3 Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na Portalu, a Wydawca (Administrator)  może nie publikować - bez podawania przyczyny - na Portalu treści, które:
– naruszają obowiązujące w Polsce prawo,
– naruszają prawa innych osób lub podmiotów trzecich,
– są obraźliwe, wulgarne lub zawierają groźby skierowane pod adresem osób trzecich  lub naruszają normy współżycia społecznego
– zawierają treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołują do przemocy, mają charakter pornograficzny lub propagują ideologię sprzeczną z profilem Portalu,
– mają charakter promowania  produktów lub usług związanych z tzw. sprzedażą bezpośrednią (o ile nie uzyska się specjalnej zgody Wydawcy Portalu), usługami finansowymi lub związanymi z promocją lub ochroną zdrowia, a mogącymi wprowadzać w błąd użytkowników (ze względów merytorycznych lub cenowych),
– budzą wątpliwości co do rzetelności lub źródeł informacji, zawierają praktyki nieetyczne, mogą być niezrozumiałe lub nieczytelne dla osób 60plus lub mogą wprowadzać je w błąd poprzez treść lub formę,
– zawierają spam.
3.4 Wydawca (Administrator)  zobowiązuje się do zapewniania użytkownikom Portalu należytej  jakości świadczonych usług. Jednakże Wydawca (Administrator)  nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do usług, które będą wynikiem dokonywania zmian i ulepszeń Portalu, jak również za przerwy, które są wynikiem działania siły wyższej, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, strajków, awarii sprzętu lub serwerów, awarii sieci zasilania energetycznego oraz niedozwolonej ingerencji innych użytkowników.
3.5 Wydawca (Administrator)  zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Portalu w sytuacjach nadzwyczajnych, jak również zaprzestania – po uprzednim powiadomieniu użytkowników – świadczenia usług w ramach Portalu.
3.6 Wydawca  informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z usługi treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego, za pomocą którego świadczona jest usługa (w szczególności więc w ramach serwisu zabronione jest korzystanie z botów, wirusów, złośliwych skryptów, plików, programów lub innych narzędzi mających na celu dokonanie ataków na serwis lub serwer usługodawcy),a także treści naruszających cudze prawo do prywatności oraz treści o charakterze promocyjnym (za wyjątkiem treści umieszczonych zgodnie z Regulaminem reklam).
3.7 Użytkownik Portalu oświadcza, że nie będzie podszywał się pod inne osoby lub organizacje i nie będzie działał na niekorzyść innych użytkowników.
3.8  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu 60plus zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (tzw.netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, poza działalnością uregulowaną odrębnie w Regulaminie Ofert i Informacji oraz Regulaminie Reklam. 
g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa   Portalu 60plus.
h) niezamieszczania treści mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Portalu 60plus ( w szczególności więc w ramach serwisu zabronione jest korzystanie z botów, wirusów, złośliwych skryptów, plików, programów lub innych narzędzi mających na celu dokonanie ataków na Portal lub serwer na którym umieszczony jest Portal).
3.9. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3.10 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu 60plus materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
3.11 Wydawca (Administrator)  Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez jego użytkowników w sposób niezgodny z prawem i wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu.
3.12 Wydawca (Administrator) zastrzega sobie prawo zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika, jak również usunięcia wszelkich zamieszczonych przez niego materiałów, jeżeli działania Użytkownika lub zamieszczone przez niego materiały w  jakikolwiek sposób naruszać będą postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Prawa autorskie
4.1 Portal 60plus  oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu 60plus , podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j..), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej( Dz.U.2017.776 t.j.)oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
4.2  Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu 60plus  przysługują Wydawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Wydawca prezentuje w Portalu 60plus  utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
4.3 Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu 60plus  Użytkownicy Portalu nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4.4  Bez uprzedniej zgody Wydawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu 60plus  oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu 60plus  lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu 60plus  lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
 b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
4.5 Zamieszczając materiały w Portalu 60plus Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu 60plus  i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
4.6 Użytkownik, przesyłając do serwisu własne treści, w tym materiały multimedialne, udziela nieodpłatnej, niegraniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Wydawcę na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
b) w celu wykonania uprawnienia opisanego w lit. a także wprowadzenie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych.

5. Reklamacje
5.1 Każdemu Użytkownikowi Portalu 60plus przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu 60plus.
5.2 Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@60plus.pl  pl lub listownie na adres określony w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu.
5.3 Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5.4  Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5.5  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 5.3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
5.6 Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Polityka prywatności
6.1 Administratorem  bazy danych jest Wydawca Portalu, określony w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu. Bazę danych tworzą dane osobowe Użytkowników Portalu.
6.2 W  momencie akceptacji niniejszego regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawcę.
6.2. Wydawca Portalu dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskimi przepisami wykonawczymi.
6.3. Wydawca Portalu przetwarza dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rozliczeń z użytkownikiem.
6.4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6.5 Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub prawo do żądania ich usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6.6 Wydawca (Administrator)  przetwarza i przechowuje dane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnych z polskim prawem. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę przy przesyłaniu danych do Wydawca (Administrator).
6.7 Wydawca (Administrator)  informuje, że dane osobowe nie są bez zgody Użytkownika sprzedawane, wypożyczane podmiotom trzecim, ani w żaden inny sposób rozpowszechniane. Wydawca (Administrator)  gwarantuje ich poufność i dołoży wszelkich starań, by podane w czasie rejestracji dane były zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika.
6.8 Wydawca (Administrator)  może zbierać informacje dotyczące wykorzystania serwisów oraz adresów IP. Dane te wykorzystywane mogą być w celach związanych z administrowaniem Portalu, jak również mogą być użyte w celach statystycznych – zawsze pod postacią zbiorczych i ogólnych danych, które nie pozwalają na identyfikację Użytkownika Portalu.
6.8 Wydawca (Administrator)  informuje, że w niektórych częściach serwisu Portal wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które wykorzystywane mogą być w celu dostosowania treści i wyglądu Portalu do indywidualnych potrzeb użytkowników, jak również do tworzenia statystyk oglądalność poszczególnych części Portalu. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację danych osobowych użytkownika. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania ( przeglądarki internetowej ). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
6.9 Użytkownicy mogą usunąć pliki cookies z komputera lub wyłączyć możliwość przechowywania tych plików na dysku swojego komputera, poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej.
6.10 Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy parametrów, dających dostęp do swojego profilu w Portalu. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.
6.11 Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę (Administratora) przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. organu administracji publicznej powołanego ustawą o ochronie danych osobowych.
6.12 Dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem usług hostingodawcy, który nie przetwarza ich poza terytorium UE. 

7. Przepisy końcowe
7.1 Wydawca (Administrator)  Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Portalu przez Użytkownika, które są jego prywatnymi opiniami i poglądami.
7.2 Wydawca (Administrator)  ma prawo do redagowania, edycji, kopiowania, publikacji, promowania nadesłanych przez użytkowników treści udostępnionych jako artykuł Użytkownika. Wydawca (Administrator)  ma także prawo do nieumieszczenia na Portalu treści nadesłanych przez Użytkownika.
7.3 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Portalem 60plus, której przedmiotem są usługi świadczone przez Portal 60plus na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
7.4 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Portal60plus będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są dla Wydawcy.
7.5Wszelkie prawa do materiałów i treści na Portalu (tekstów, zdjęć, elementów graficznych, filmów, aplikacji, nagrań) są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio innych podmiotów, z którymi Wydawca współpracuje na podstawie odrębnych umów i porozumień.
7.6. Kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie zamieszczonych na Portalu treści i baz danych bez zgody Wydawca (Administrator) a jest zabronione.
7.7 Wydawca (Administrator)  nie ponosi odpowiedzialność za materiały reklamowe zamieszczane na stronach Portalu, jak również za treść ofert i informacji, zamieszczanych przez użytkowników w wyszukiwarce Portalu.
7.8 Użytkownik może umieszczać odnośniki, prowadzące do opublikowanych na stronach Portalu treści. Niedopuszczalne jest umieszczanie takich odnośników na stronach naruszających prawo lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
7.9 Wydawca (Administrator)  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie niezgodnie z prawem treści i zasobów Portalu przez osoby trzecie.
7.10 Wszelkie uwagi, pytania i opinie dotyczące funkcjonowania Portalu należy przesyłać mailowo na adres kontakt@60plus.pl.
7.11 Regulamin jest ogólnodostępny i Wydawca (Administrator)  zastrzega sobie prawo do wprowadzania do niego zmian w późniejszym terminie. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Wydawcą (Administratora) Portalu na stronie głównej serwisu w zakładce Komunikaty odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian Regulaminu. Informacja ta będzie utrzymana przez okres co najmniej 30 dni. Użytkownicy Portalu posiadający konto, w przypadku uruchomienia przez Wydawcę opcji zalogowania się Użytkownika Portalu, zostaną dodatkowo powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o zmianie i konieczności jej akceptacji. W takim przypadku Informacja o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 30 dni przed jej wprowadzeniem.
7.11  Kwestie sporne rozstrzygane są na drodze porozumień lub mediacji, a w sytuacjach szczególnych na drodze sądowej. W przypadku niewskazania innego sądu przez strony, właściwym do rozstrzygania jest sąd w Poznaniu.
7.12 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
7.11  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 roku.

  


PROMOCJE
O nas
Kontakt
Zgłoś ofertę
Regulamin portalu
Regulamin ofert i informacji
Regulamin reklam
Pytania i odpowiedzi
Cennik
60plus - demografia i rynek
© Copyright 60plus.pl